TS. Đinh Hồng Linh
27/12/2016 | 697 lượt xem
 

TS. ĐINH HỒNG LINH

Số điện thoại di động:

0903468919

Địa chỉ email:

dhlinh23@gmail.com

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTKDTH, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Quốc gia HN

Ngành học: Kinh tế đối ngoại

Nước đào tạo:   VN            Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Việt Nam

Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Đài Loan

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

-      Kinh tế lượng (Các phương pháp định lượng trong kinh tế), Quản trị học, Khoa học quản lý và Kinh doanh quốc tế.

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.       Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Một số giải pháp tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động đào tạo của trường ĐH KT & QTKD với các DN trên địa bàn tỉnh TN

2010-2011

Trường

Chủ trì

02

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên

2012-2014

Đại học Thái Nguyên; Mã số 2012-TS01-01

Tham gia

03

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch tỉnh Hà Giang

2014-2016

Tỉnh Hà Giang

Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

01

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động Việt Nam

2011

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 84, số 8.

02

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Phú Thọ

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 94, số 6.

03

CO2Emissions, Energy Consumption, Economic Growth and FDI in Vietnam (tác giả chính)

2014

Managing Global Transitions, Volume 12, Number 3.

04

Dynamic causal relationships among CO2emissions, energy consumption, economic growth and FDI in the most populous Asian countries (tác giả chính)

2015

Advances in Management & Applied Economics, Volume 5, Issue 1.

05

Do ASEAN Member States Respond to Oil Price and Income Changes Recently? Evidence from Dynamic Panel Data Estimations (tác giả chính)

2015

The Empirical Economic Letters, Volume 14, Number 1.

06

Value change transition in East Asian Production networks (tác giả chính)

2015

Journal of International Logistics and Trade, Volume 13, Number 3.

 

TS. ĐINH HỒNG LINH

Số điện thoại di động:

0903468919

Địa chỉ email:

dhlinh23@gmail.com

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTKDTH, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Quốc gia HN

Ngành học: Kinh tế đối ngoại

Nước đào tạo:   VN            Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Việt Nam

Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Đài Loan

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

-      Kinh tế lượng (Các phương pháp định lượng trong kinh tế), Quản trị học, Khoa học quản lý và Kinh doanh quốc tế.

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.       Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Một số giải pháp tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động đào tạo của trường ĐH KT & QTKD với các DN trên địa bàn tỉnh TN

2010-2011

Trường

Chủ trì

02

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên

2012-2014

Đại học Thái Nguyên; Mã số 2012-TS01-01

Tham gia

03

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch tỉnh Hà Giang

2014-2016

Tỉnh Hà Giang

Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

01

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động Việt Nam

2011

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 84, số 8.

02

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Phú Thọ

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 94, số 6.

03

CO2Emissions, Energy Consumption, Economic Growth and FDI in Vietnam (tác giả chính)

2014

Managing Global Transitions, Volume 12, Number 3.

04

Dynamic causal relationships among CO2emissions, energy consumption, economic growth and FDI in the most populous Asian countries (tác giả chính)

2015

Advances in Management & Applied Economics, Volume 5, Issue 1.

05

Do ASEAN Member States Respond to Oil Price and Income Changes Recently? Evidence from Dynamic Panel Data Estimations (tác giả chính)

2015

The Empirical Economic Letters, Volume 14, Number 1.

06

Value change transition in East Asian Production networks (tác giả chính)

2015

Journal of International Logistics and Trade, Volume 13, Number 3.

 

 

Video