ThS. Trần Xuân Kiên
22/02/2017 | 584 lượt xem

Th.s Trần Xuân Kiên

Số điện thoại di động:

0988880842

Địa chỉ email:

trankien@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTDN, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD

Giảng viên

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế và QTKD

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2: Văn bằng thứ 2

Nơi đào tạo: Viện Đại học mở Hà Nội

Ngành học: Tiếng Anh

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Quản trị chất lượng

Quản trị kinh doanh

Quản lý kinh tế

Quản lý chất lượng giáo dục

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Mối quan hệ giữa đầu tư và chất lượng tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2005 – 2010: Dự báo và khuyến nghị

2010

Đề tài cấp bộ

Thành viên

2

Tái cơ cấu hàng xuất khẩu của vùng Đông Bắc Việt Nam

2013

Đề tài cấp bộ

Thành viên

3

Tác động của chuyển dịch cơ cấu đầu tư tới cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

2013

Đề tài cấp đại học

Thành viên

4

Đánh giá ảnh hưởng chương trình môn học đến thành quả học tập của sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2009

Cở sở

Chủ nhiệm

 

Nghiên cứu phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

2013

Đề tài cấp tỉnh

Thành viên

 

Mối quan hệ giữa đầu tư và chất lượng tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2005 – 2010: Dự báo và khuyến nghị

2010

Đề tài cấp bộ

Thành viên

 

Tái cơ cấu hàng xuất khẩu của vùng Đông Bắc Việt Nam

2013

Đề tài cấp bộ

Thành viên

 

Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch huyện Mộc Châu và Vân Hồ tỉnh Sơn La

2016

Đề tài cấp tỉnh

Thành viên

 

Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng  Đông Bắc  Việt Nam

2016

Sách chuyên khảo

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2006 – 2012 và những khuyến nghị

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên – Tập 118, Số 04, 2014 (trang 147 – 154).

2

Nghiên cứu phát triển bền vững kinh tế ở thành phố Thái Nguyên

2014

Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Số 202 (II) tháng 4/2014.

3

Nghiên cứu xuất khẩu nông sản hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc: Bất cập và những giải pháp

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên – Tập 124, Số 10, 2014 (trang 75 – 82).

4

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Đại học Thái Nguyên

2016

Tạp chí Giáo dục và Xã Hội – Số đặc biệt tháng 5/2016

 

Video