Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp
27/12/2016 | 527 lượt xem

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

                                 

Bộ môn QTKDTH Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

1.TS. Ngô Thị Hương Giang - Trưởng bộ môn

2. ThS. Nguyễn Thị Như Trang

3.ThS. Hà Trần Lan Hương

4. TS. Nguyễn Thanh Minh - Phó hiệu trưởng    

5. ThS. Nguyễn Thị Thuỷ

6. ThS. La Quí Dương

7. ThS. Nông Thị Dung

 8. ThS. Vũ Đức Hà

9. ThS. Bùi Như Hiển

10.  ThS. Ngô Thị Minh Ngọc

11. TS. Đinh Hồng Linh- Phó Trưởng phòng Đào tạo

12. ThS. An Thị Xuân Vân 

13. ThS. Dương Thanh Hà 

14. ThS. Trần Thị Hà My

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Điện thoại

Email

1.             

La Quí Dương

0984.434.338

laquiduong@gmail.com

2.             

Ngô Thị  Minh Ngọc

0988.995.351

ngominhngoc@tueba.edu.vn

3.             

Nông Thị Dung

01235.753.990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

4.             

An Thị Xuân Vân

0943.199.288

Anvan288@gmail.com

5.             

Nguyễn Thị Như Trang

0985.880.333

trangkinhte161@gmail.com

6.             

Trần Thị Trà My

0915.525.000

tranhamy.tueba@gmail.com

7.             

Ngô Thị Hương Giang

0915.215.959

ngogiangqtkd@yahoo.com

8.             

Nguyễn Thanh Minh

0912.735.565

nguyenthanhminh@tueba.edu.vn

9.             

Dương Thanh Hà

0902.386.669

hadt@tueba.edu.vn

10.         

Đinh Hồng Linh

0903.468.919

dhlinh23@gmail.com

11.         

Hà Trần Lan Hương

0985.190.684

hatranlanhuong@tueba.edu.vn

12.         

Bùi Như Hiển

0985.033.568

 

13.         

Vũ Đức Hà

0915.743.869

Vuducha@tueba.edu.vn

14.         

Nguyễn Thị Thủy

0915212799

nguyenthithuy@tueba.edu.vn

II. DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC

1. Danh sách chương trình đào tạo (Xem chi tiết Tại đây).   

2. Danh sách giáo trình, tài liệu các môn học (Xem chi tiết Tại đây). 

 

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỌC PHẦN

THUỘC BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

 

1.Học phần Quản trị hành chính văn phòng

Mục tiêu:

Học phần QTHCVP giúp người học:Hiểu biết được công việc hành chính văn phòng, các loại công việc hành chính văn phòng, quản trị hành chính văn phòng;Hiểu biết được chức năng, nhiệm vụ của cấp quản trị, thư ký và nhân viên hành chính trong cơ quan đơn vị;Hiểu biết về quản trị hành chính văn phòng một cách khoa học: Đơn giản hoá công việc hành chính văn phòng, quản trị thời gian, quản trị thông tin và quản trị hồ sơ;Hiểu biết về nghiệp vụ hành chính văn phòng: hoạch định và tổ chức cuộc họp, chuyến đi công tác của các cấp lãnh đạo, về văn bản pháp quy và văn bản hành chính về công tác văn thư, về phân loại, phân cấp và cách soạn thảo các văn bản, tiếp khách và gọi điện thoại. Ngoài ra,  thông qua học phần này giúp người học hình thành và phát triển năng lực tư duy trong công việc quản trị hành chính văn phòng và công việc hành chính văn phòng; Xác định được chức năng nhiệm vụ các cấp quản trị, thư ký và nhân viên hành chính văn phòng;Biết cách hoạch định và tổ chức cuộc họp, chuyến đi công tác của các cấp lãnh đạo, soạn thảo các văn bản, tiếp khách và gọi điện thoại; Phát triển kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ (lời nói và phi lời nói).

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Những vấn đề chung về QTHCVP; Hành chính văn phòng một ngành nghề chuyên nghiệp; Hoạch định và tổ chức kiểm tra HCVP; Đơn giản hoá công việc hành chính;Quản trị thời gian- Quản trị hồ sơ- Quản trị thông tin;Hoạch định và tổ chức các cuộc họp, các chuyến đi công tác;Phân loại, phân cấp và cách soạn thảo các văn bản;Tiếp khách và gọi điện thoại;

2.Quản trị nhân lực

Mục tiêu:

Học phần Quản trị nhân lực giúp cho người học nắm được các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quá trình quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp.Ngoài ra, học phần này sẽ giúp cho người học nắm bắt được một số phương pháp cơ bản và kỹ năng vận dụng phù hợp với thực tế, trợ giúp cho quá trình quản trị nhân lực tương ứng với 3 giai đoạn: Hình thành, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức doanh nghiệp.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Tổng quan về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp,Phân tích công việc, Thiết kế và thiết kế lại công việc,lập kế hoạch nhân lực,tổ chức quá trình lao động, công tác đào tạo và phát triển, định mức lao động,đánh giá thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động,Quan hệ lao động.

3.Quản trị kinh doanh tổng hợp:

Mục tiêu:

Học phần Quản trị kinh doanh tổng hợp trang bị những kiến thức cơ bản và tổng hợp về Quản trị kinh doanh. Hiểu rõ các nguyên tắc và phương pháp quản trị cũng như các trường phái lý thuyết  về Quản trị kinh doanh. Nắm vững được Quá trình tạo lập của một doanh nghiệp,hiểu và nắm được các  nội dung cơ bản  về các hoạt động quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp.Từ đó hình thành và phát triển năng lực tư duy về kinh doanh và quản trị kinh doanh, phát huy niềm say mê kinh doanh, tạo ra phong cách và thái độ của các nhà quản trị tương lai và tinh thần không ngừng học hỏi để thành công.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Tổng quan về Quản trị kinh doanh; Tạo lập doanh nghiệp; Quản trị sản xuất; Quản trị nhân lực; Quản trị công nghệ; Quản trị chất lượng; Quản trị cung ứng nguyên vật liệu; Quản trị tiêu thụ; quản trị tài chính; Quản trị tài chính, Hiệu quả kinh doanh.

4.Quản trị tài chính:

Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học các vấn đề cốt yếu về quản trị tài chính mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường như: định giá tài sản tài chính, chi phí huy động và sử dụng vốn; quy trình xem xét, đánh giá dự án đầu tư dài hạn, các tiêu chuẩn lựa chọn các dự án đầu tư dài hạn; xem xét cơ cấu tài chính và sử dụng các công cụ tài chính của doanh nghiệp, chính sách tài trợ để có cơ cấu vốn tối ưu; các hoạt động quản trị vốn kinh doanh, cách xác định chi phí, doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, các vấn đề về phân tích và hoạch định tài chính doanh nghiệp trong tương lai.Từ đó, trang bị năng về phân tích, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, sử dụng các công cụ tài chính có hiệu quả, kỹ năng dự báo và lập kế hoạch tài chính, ra quyết định tài chính chính xác.Giúp cho người học vận dụng vào thực tiễn để xem xét, đánh giá đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Tổng quan về Quản trị tài chính doanh nghiệp; Định giá cổ phiếu, trái phiếu; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Quản trị vốn kinh doanh; Chi phí, doanh thu và lợi nhuận, Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; Huy động vốn qua thị trường tài chính; Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn; Lập kế hoạch tài chính.

5.Quản trị kinh doanh thương mại:

Mục tiêu:

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về việc quản lý điều hành một doanh nghiệp thương mại kinh doanh trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Giúp cho người học nắm được: Các vấn đề về Kinh doanh thương mại và những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh thương mại và những yêu cầu về phát triển Thương mại ở nước ta; Các kiến thức về quản lý và sử dụng các yếu tố đầu vào của kinh doanh thương mại như : hàng hóa, vốn, nhân lực, cơ sở vật chất, chi phí,…để đạt được kết quả cao ở đầu ra như : tiêu thụ được nhiều hàng hóa, tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận;Các kiến thức về phân tích, đánh giá được hiệu quả kinh doanh, đề ra các quyết định điều hành kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau:Những vấn đề cơ bản về Thương mại và kinh doanh Thương mại; Doanh nghiệp Thương mại và môi trường kinh doanh của Doanh nghiệp Thương mại;Quản trị mua hàng và quản trị dự trữ trong Doanh nghiệp Thương mại;Quản trị Bán hàng ở Doanh nghiệp thương mại;Dịch vụ khách hàng ở Doanh nghiệp tương mại;Xúc tiến bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại;Quản trị nhân sự, vốn và chi phí ở Doanh nghiệp thương mại;Hiệu quả kinh tế trong Doanh nghiệp thương mại.

6.Thương mại điện tử căn bản:

Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học các vấn đề cốt yếu về TMĐT mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Thông qua: Nắm được các khái niệm về TMĐT, marketing điện tử, thanh toán điện tử, an toàn thông tin trong TMĐT, các vấn đề pháp luật trong TMĐT, thực trạng hoạt động TMĐT  trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiểu rõ các thành phần của hệ thống TMĐT và tham gia TMĐT.Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của TMĐT. Cung cấp các kỹ năng về: Chủ động tham gia TMĐT,Xây dựng các webside TMĐT.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về thương mại điện tử; Triển khai công việc kinh doanh trên Internet; Thanh toán điện tử; Marketing điện tử; Phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử và Pháp luật trong TMĐT.

7.Quản trị chuỗi cung ứng:

Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học các vấn đề  quản trị chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh, các chiến lược đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu, năng lực cốt lõi và thuê ngoài, quản trị quan hệ đối tác, quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ. Hình thành các kỹ năng: Cộng tác làm việc nhóm, sáng tạo, lập kế hoạch, tổ chức, phân tích.

Nội dung:

Cung cấp cho người học các nội dung là:Quản trị chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh ;Các chiến lược đáp ứng nhu cầu của khách hàng ;Thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu ;Năng lực cốt lõi và thuê ngoài ;Quản trị quan hệ đối tác  và Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ.

8.Kinh doanh quốc tế    

Mục tiêu:

Mục tiêu cơ bản của môn học là cung cấp kiến thức cho người học về các vấn đề cơ bản trong kinh doanh quốc tế. Thông qua: Giới thiệu các  khái niệm cơ bản về kinh quốc tế, các phương thức kinh doanh quốc tế, ảnh hưởng của họat động kinh doanh quốc tế đối với nền kinh tế của một nước cũng như nền kinh tế thế giới. Các họat động kinh doanh quốc tế ảnh hưởng của toàn cầu hoá, cũng như những cơ hội và thách thức do toàn cầu hoá tạo nên mà các quốc gia cũng như doanh nghiệp sẽ gặp phải.Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến họat động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các phương án kinh doanh, lựa chọn phương thức hoạt động giao dịch và đầu tư thích hợp để có thể tăng lợi nhuận cũng như mang lại hiệu quả tối ưu từ việc mở rộng thị trường ngoài nước.Cuối cùng là tìm hiểu các chiến lược kinh doanh quốc tế cũng như các yếu tố cơ bản để đưa ra một chiến lược kinh doanh quốc tế hiệu quả nhất thông qua việc lựa chọn các phương thức thâm nhập và mô hình thâm nhập.

Nội dung:

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về kinh doanh quốc tế, các phương thức kinh doanh quốc tế, ảnh hưởng của họat động kinh doanh quốc tế đối với nền kinh tế của một nước cũng như nền kinh tế thế giới. Các họat động kinh doanh quốc tế ảnh hưởng của toàn cầu hoá, cũng như những cơ hội và thách thức do toàn cầu hoá tạo nên mà các quốc gia cũng như doanh nghiệp sẽ gặp phải.Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến họat động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các phương án kinh doanh, lựa chọn phương thức hoạt động giao dịch và đầu tư thích hợp để có thể tăng lợi nhuận cũng như mang lại hiệu quả tối ưu từ việc mở rộng thị trường ngoài nước. Các chiến lược kinh doanh quốc tế.

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3236

Tổng truy cập: 697006