Thông báo V/v Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018
27/03/2017 | 2709 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD
Số:294/ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v Xây dựng kế hoạch KHCN
năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:
- Ban Chủ nhiệm các Khoa;
-  Viện nghiên cứu Kinh tế Xanh.

Thực hiện Công văn số 453/ĐHTN-KHCN&MT của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018 theo nội dung như sau:

1.    Các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018

1.1.   Các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước theo các biểu mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn)

Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo nghị định thư: đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 1 Phụ lục I của Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30/05/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ KHCN theo nghị định thư.

Các đơn vị lập bảng tổng hợp các đề xuất trên bảng excel theo mẫu tại phụ lục 4 gửi kèm theo.

1.2.   Các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đám ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” (Chương trình Khoa học Giáo dục) (Quyết định số 888/QĐ-BKHCN ngày 04/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Đề xuất nhiệm vụ tập trung vào 3 nhóm vấn đề, gồm: (i) Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục; (ii) Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học và thực tế để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 29-NQ/TV/, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chủ yếu cùa ngành; (iii) Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo của ngành.

Phiếu đề xuất theo Mẫu Al-ĐXNV quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2.    Các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018

Các đơn vị gửi đề xuất đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Bộ dưới đây sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau khi đã có Hội đồng góp ý, đánh giá của đơn vị.

2.1.  Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Đề xuất đề tài theo Mẫu 1, Phụ lục I tại Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị lập bảng tổng hợp các đề xuất đề tài KHCN cấp bộ trên bảng excel theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo.

2.2.       Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Đề xuất dự án theo mẫu 1 Phụ lục I kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị lập bảng tổng hợp các đề xuất trên bảng excel theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo.

2.3.       Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ.

Đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 1 Phụ lục I kèm theo thông tư 56/2012/TT-BGDĐT của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/12/2012 ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quổc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị lập bảng tổng hợp các đề xuất trên bảng excel theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo.

2.4.       Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Đề xuất chương trình theo mẫu 1 phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2012/TT- BGDĐT ngày 9 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các nhiệm vụ KHCN cấp Đại học

Các đơn vị lập dự kiến số lượng và kinh phí của các nhiệm vụ KHCN cấp Đại học thực hiện trong năm 2018 theo mẫu tại phụ lục 9 kèm theo.

Yêu cầu: Nhà trường đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 gửi về Phòng KHCN&HTQT (P.309) theo tiến độ sau:

*     Đề xuất/nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (kèm theo phụ lục 5) gửi trước 10h00 ngày 30 tháng 03 năm 2017.

*     Đề xuất nhiệm vụ khác (Cấp Quốc gia, cấp Đại học, cơ sở, Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng...) và các phụ lục tại của công văn trước 10h00 ngày 05 tháng 4 năm 2017.

Nhấn để tải về tệp tin đính kèm

 

 Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Như kính gửi (t/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

 

Video