Thông báo V/v đăng ký đề xuất nhiệm vụ đặt hàng KHCN cấp cơ sở năm 2017
27/03/2017 | 2685 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số:        /ĐHKT&QTKD - KHCN
V/v đăng ký đề xuất nhiệm vụ đặt hàng KHCN cấp cơ sở năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2017

 

Kính gửi:

- Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán;

-  Ban Chủ nhiệm Khoa Ngân hàng – Tài chính

Căn cứ kế hoạch triển khai công tác Khoa học Công nghệ năm 2017 của Nhà trường;

Căn cứ vào dự toán ngân sách cho Khoa học Công nghệ năm 2017 của Nhà trường;

 Nhằm phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo tới tập thể, cá nhân viết đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

1.   Khoa Ngân hàng – Tài chính:

- Hướng nghiên cứu: Xây dựng mô hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại,sàn giao dịch chứng khoán ảo.

- Số lượng đề xuất: 01 đề xuất

2. Khoa Kế toán:

- Hướng nghiên cứu: Xây dựng mô hình thực hành kế toán, kiểm toán.

- Số lượng đề xuất: 02 đề xuất

Yêu cầu về kết quả sản phẩm:

- Các mô hình phù hợp với từng môn học để giúp sinh viên thực hành;

- Có cơ sở dữ liệu, công cụ, giáo cụ để minh họa giúp cho sinh viên có thể thực hành;

- Có ít nhất 2 nhóm sinh viên cùng tham gia để trải nghiệm mô hình sau khi xây dựng.

- Có báo cáo tổng kết về mô hình (đề xuất giải pháp và các khuyến nghị với nhà trường)

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16h00, ngày 30 tháng 3 năm 2017.

Phòng KHCN&HTQT đề nghị các đơn vị tổng hợp, bản cứng gửi về Phòng 309 – Phòng KHCN&HTQT và bản mềm vào địa chỉ email khcn_htqt@tueba.edu.vn để giúp thuận lợi cho việc tổng hợp.

Các biểu mẫu download tại địa chỉ: http://khcn.tueba.edu.vn/phong/khcn-va-htqt/bai-viet/bieu-mau/bieu-mau-de-tai-nckh-cap-co-so-1517.htm)

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGH để b/c;
- Lưu VP, P.KHCN&HTQT;
- Website.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

 

Video