Thông báo v/v yêu cầu sinh viên mang theo Hóa đơn thu học phí khi tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2017-2018
04/12/2017 | 2548 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:  1255/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 11 năm 2017 


THÔNG BÁO
V/v yêu cầu sinh viên mang theo Hóa đơn thu học phí khi tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 20, Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh quy định:

“3. Điều kiện sinh viên được dự thi kết thúc học phần

…b) Sinh viên đã đóng đủ học phí tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ.”

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên các Khóa trong trường nộp học phí sau ngày 14/11/2017 phải mang theo Hóa đơn thu học phí (Hóa đơn bán hàng) khi tham dự kỳ thi học kỳ I năm học 2017-2018.

Những sinh viên không xuất trình được Hóa đơn thu học phí (Hóa đơn bán hàng) khi cán bộ coi thi yêu cầu sẽ không được dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2017-2018.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);
- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);
- BCN các Khoa;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)
 

TS. Trần Tuấn Anh

 

Video