Thông báo về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12 - năm 2017 hệ Đại học Chính quy
04/12/2017 | 2805 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1284 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28  tháng 11  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12 - năm 2017 hệ Đại học Chính quy

Căn cứ Quyết định số: 872/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12 - năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy và nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

>  Sinh viên các khóa nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp: nộp đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu trên Website Nhà trường) và 03 chứng chỉ: Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục quốc phòng (bản photo) và nộp đơn về Phòng Đào tạo (Phòng 304 - Nhà hiệu bộ) trước ngày 15/12/2017;

>  Các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày 22/12/2017;

>  Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 25/12/2017 -29/12/2017;

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);
- BCN các khoa;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

 

   TS. Trần Quang Huy

 

Video