Khung CTĐT ngành QTKD và Logistics& quản lý chuỗi cung ứng K19

 14/06/2023  309

Khung CTĐT ngành QTKD và Logistics& quản lý chuỗi cung ứng K19

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DxmNA0aBcBuE-juQGboDv23S0BJFsK1y/edit?usp=drive_link&ouid=111630025604846714069&rtpof=true&sd=true


BÀI VIẾT LIÊN QUAN