Hướng dẫn làm Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp (Dành cho sinh viên VB2, Liên thông chính quy năm học 2022-2023)

 07/05/2023  683

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

(Dành cho sinh viên BV2, Liên thông chính quy năm học 2022-2023)

 

THÁI NGUYÊN, 2023

 

 

I. KẾ HOẠCH

- Thời gian thực tập tốt nghiệp 10 tuần (Thời gian cụ thể theo Quyết định đã ban hành).

- Nộp 01 bản Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho GVHD chậm nhất là tuần thứ 2 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp .

- Nộp 02 bản in BCTTTN chậm nhất đến ngày thứ 6 của tuần 12 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp.

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

 

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VB2, LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHOA QTKD

NĂM HỌC 2021 - 2022

Tuần

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

ĐK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

CV

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp BM

BCTT

Chấm BCTTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL/H

KL/H

KL/H

KL/H

KL/H

KL/H

 

 

 

 

 

Ghi chú: ĐK: đăng ký địa điểm; TT: thực tập; CV: công việc; Nộp BM BCTT: Nộp bản mềm BCTT; KL/H: Làm khóa luận/học thay thế;

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP K15

(KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Công việc thực hiện

Tuần

Nội dung thực hiện

Yêu cầu

1

0

Sinh viên (SV) đăng ký địa điểm thực tập và GVHD, nghiên cứu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên nhận quyết định và lấy giấy giới thiệu tại VP Khoa

- Sinh viên nhận hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp tại VP Khoa hoặc trên website của Khoa.

2

1 - 10

- Xây dựng kế hoạch thực tập cá nhân và thông qua giáo viên hướng dẫn

- Tiếp cận đơn vị thực tập, các phòng ban trong doanh nghiệp/tổ chức.

- SV liên hệ và gặp GVHD để trao đổi về kế hoạch thực tập, thu thập thông tin, làm báo báo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp và đề cương thực tập cũng như các nội dung thực tập khác.

- Xây dựng bản kế hoạch thực hiện từng nội dung của báo cáo thực tập theo yêu cầu trong hướng dẫn này (chi tiết cho từng tuần).

- SV tiếp cận và tìm hiểu sơ bộ về đơn vị thực tập

- Nộp 01 bản Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho GVHD chậm nhất là tuần thứ 2 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp.

- Nộp báo cáo thực tập hoàn chỉnh có xác nhận của cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn

2.1

1

- Tiếp cận đơn vị thực tập, các phòng ban trong doanh nghiệp/tổ chức.

- Thực tập và thu thập các thông tin cho việc  làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp.

- Hoàn thiện kế hoạch thực tập

- SV thực tập tại đơn vị và  thu thập các thông tin để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp (đối với SV đủ điều kiện Khóa luận)

2.2

2

-Thực hiện các công việc trong tuần thứ 2 theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết báo cáo công việc tuần 2.

- Nộp báo cáo công việc tuần thứ 2 và đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch của tuần, cần chỉ ra những công việc đã làm, công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.3

3, 4

-Thực hiện các công việc trong tuần 3,4 theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết báo cáo công việc tuần 3, 4.

- Nộp báo cáo công việc của tuần thứ 3,4 và đánh giá thực hiện so với kế hoạch theo từng tuần, cần chỉ ra những công việc đã thực hiện, công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.4

5

- Thực hiện các công việc trong tuần 5 theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết báo cáo công việc tuần 5

- Nộp báo cáo công việc và đánh giá thực hiện so với kế hoạch của tuần 5 cần chỉ ra những công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.5

6

- Thực hiện công việc và viết báo cáo công việc của tuần 6.

 

- Nộp báo cáo công việc và đánh giá thực hiện so với kế hoạch của tuần 6 cần chỉ ra những công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.6

7

- Thực hiện các công việc trong tuần 7 theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết báo cáo công việc tuần 7.

- Nộp báo cáo công việc và đánh giá thực hiện so với kế hoạch của tuần 7, cần chỉ ra những công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.7

8,9,10

- Thực hiện các công việc trong tuần 8,9,10 theo kế hoạch đã đề ra.

-Viết báo cáo công việc tuần 8,9,10

- Nộp báo cáo công việc và đánh giá thực hiện so với kế hoạch theo từng tuần, cần chỉ ra những công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.8

11

- Chỉnh sửa Báo cáo TTTN và in ấn để nộp quyển.

 

- Tiến hành in quyển Báo cáo thực tập tốt nghiệp có đóng kèm bản Kế hoạch thực tập tốt nhiệp, Báo cáo tổng hợp thực tập tốt nghiệp đã có nhận xét, xác nhận của đơn vị thực tập và của giáo viên hướng dẫn (có chữ ký xác nhận của GVHD) tại văn phòng khoa QTKD chậm nhất là thứ 6 của tuần này.

TRƯỞNG KHOA

 

 

TS. Phạm Văn Hạnh     

 

 

Chi tiết hướng dẫn, ấn vào ĐÂY để download.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN