Hướng dẫn làm Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp (Dành cho sinh viên VB2, Liên thông chính quy năm học 2021-2022)

 17/08/2022  934

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho sinh viên VB2, Liên thông chính quy năm học 2021-2022)

I.  KẾ HOẠCH CHUNG

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

 

THÁI NGUYÊN, 2022

 

I. KẾ HOẠCH

- Thời gian thực tập tốt nghiệp 10 tuần (Thời gian cụ thể theo Quyết định đã ban hành).

- Nộp 01 bản Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ký xác nhận và nộp tại VPK QTKD chậm nhất là tuần thứ 2 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp .

- Nộp bản mềm (định dạng bản word và pdf) Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Ban cán sự lớp để nộp bản mềm tập hợp của cả lớp cho Khoa chậm nhất đến ngày thứ 4 của tuần 11 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp để Khoa chạy phần mềm kiểm tra sao chép.

- Nộp 02 bản in và bản mềm BCTTTN sau khi chạy phần mềm kiểm tra sao chép chậm nhất đến ngày thứ 6 của tuần 12 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp.

- Nộp bản mềm (Bản word và pdf) Khóa luận tốt nghiệp và tóm tắt khóa luận cho Ban cán sự lớp để nộp bản mềm tập hợp của cả lớp cho Khoa chậm nhất đến ngày thứ 4 của tuần 17 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp để Khoa chạy phần mềm kiểm tra sao chép (Đối với sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp).

- Nộp 02 bản in và bản mềm Khóa luận và tóm tắt khóa luận sau khi chạy phần mềm kiểm tra sao chép chậm nhất đến ngày thứ 6 của tuần 18 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp (Đối với sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp).

- Ban cán sự các lớp nộp bản cập nhật thông tin Khóa luận tốt nghiệp (có mẫu kèm theo) và bản mềm tập hợp Khóa luận của cả lớp (theo hướng dẫn bên dưới) chậm nhất đến ngày thứ 6 của tuần 19 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp (Đối với sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp).

- Nộp Khóa luận hoàn chỉnh (sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu của GV chấm phản biện) đến ngày thứ 6 của tuần 19 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp (Đối với sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp).

 

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

 

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VB2, LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHOA QTKD

NĂM HỌC 2021 - 2022

Tuần

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

ĐK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp BM

BCTT

Nộp BCTT và Chấm BCTTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL/H

KL/H

KL/H

KL/H

KL/H

KL/H

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp BM

KL

Nộp BI

KL

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CKL

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: ĐK: đăng ký địa điểm; TT: thực tập; CV: công việc; Nộp BM BCTT: Nộp bản mềm BCTT; KL/H: Làm khóa luận/học thay thế; Nộp BM KL: Nộp bản mềm khóa luận; Nộp BI KL: Nộp bản in khóa luận;CKL: chấm khóa luận; HT+NKL: hoàn thiện và nộp bản khóa luận hoàn chỉnh

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP K15

(KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Công việc thực hiện

Tuần

Nội dung thực hiện

Yêu cầu

1

0

Sinh viên (SV) đăng ký địa điểm thực tập và GVHD, nghiên cứu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên nhận quyết định và lấy giấy giới thiệu tại VP Khoa

- Sinh viên nhận hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp tại VP Khoa hoặc trên website của Khoa.

2

1 - 10

- Xây dựng kế hoạch thực tập cá nhân và thông qua giáo viên hướng dẫn

- Tiếp cận đơn vị thực tập, các phòng ban trong doanh nghiệp/tổ chức.

- SV liên hệ và gặp GVHD để trao đổi về kế hoạch thực tập, thu thập thông tin, làm báo báo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp và đề cương thực tập cũng như các nội dung thực tập khác.

- Xây dựng bản kế hoạch thực hiện từng nội dung của báo cáo thực tập theo yêu cầu trong hướng dẫn này (chi tiết cho từng tuần).

- SV tiếp cận và tìm hiểu sơ bộ về đơn vị thực tập

- Nộp 01 bản Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ký xác nhận và nộp tại VPK QTKD chậm nhất là tuần thứ 2 kể từ khi đi thực tập tốt nghiệp.

- Nộp báo cáo thực tập hoàn chỉnh có xác nhận của cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn

2.1

1

- Tiếp cận đơn vị thực tập, các phòng ban trong doanh nghiệp/tổ chức.

- Thực tập và thu thập các thông tin cho việc  làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp.

- Hoàn thiện kế hoạch thực tập

- SV thực tập tại đơn vị và  thu thập các thông tin để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp (đối với SV đủ điều kiện Khóa luận)

2.2

2

-Thực hiện các công việc trong tuần thứ 2 theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết báo cáo công việc tuần 2.

- Nộp báo cáo công việc tuần thứ 2 và đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch của tuần, cần chỉ ra những công việc đã làm, công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.3

3, 4

-Thực hiện các công việc trong tuần 3,4 theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết báo cáo công việc tuần 3, 4.

- Nộp báo cáo công việc của tuần thứ 3,4 và đánh giá thực hiện so với kế hoạch theo từng tuần, cần chỉ ra những công việc đã thực hiện, công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.4

5

- Thực hiện các công việc trong tuần 5 theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết báo cáo công việc tuần 5

- Nộp báo cáo công việc và đánh giá thực hiện so với kế hoạch của tuần 5 cần chỉ ra những công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

- SV đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp xin ý kiến GVHD về tên đề tài dự kiến lựa chọn.

2.5

6

- Thực hiện công việc và viết báo cáo công việc của tuần 6.

- Đăng ký tên đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) (nếu đủ điều kiện làm khóa luận).

-Xây dựng đề cương cho KLTN.

- Nộp báo cáo công việc và đánh giá thực hiện so với kế hoạch của tuần 6 cần chỉ ra những công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

- Những sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận phải đăng ký tên đề tài với GVHD và xây dựng đề cương khóa luận theo đề tài dự kiến lựa chọn.  

- SV đủ điều kiện làm khóa luận thông qua đề cương khóa luận với GVHD trước thứ 6 của tuần này.

2.6

7

- Thực hiện các công việc trong tuần 7 theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết báo cáo công việc tuần 7.

- Bảo vệ Báo cáo TTTN sơ bộ và đề cương khóa luận tốt nghiệp (đối với những SV đủ điều kiện làm khóa luận) trước các tiểu ban chấm của Khoa và đăng ký tên đề tài chính thức.

- Nộp báo cáo công việc và đánh giá thực hiện so với kế hoạch của tuần 7, cần chỉ ra những công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

- Đối với các sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận đăng ký tên đề tài chính thức với GVHD. Nếu có thay đổi tên đề tài phải đăng ký lại với GVHD trong vòng 1 tuần ngay sau ngày bảo vệ đề cương trước tiểu ban của Khoa.

2.7

8,9,10

- Thực hiện các công việc trong tuần 8,9,10 theo kế hoạch đã đề ra.

-Viết báo cáo công việc tuần 8,9,10

- Nộp báo cáo công việc và đánh giá thực hiện so với kế hoạch theo từng tuần, cần chỉ ra những công việc chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vào email cho GVHD.

2.8

11

Nộp bản mềm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (định dạng bản word và pdf) để kiểm tra sao chép

- Đối với SV không đủ điều kiện làm khóa luận, học 6 tín chỉ tự chọn.

- Thực hiện theo kế hoạch về làm Khóa luận tốt nghiệp (Với SV đủ điều kiện).

- Nộp bản mềm (định dạng bản word và pdf) Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Ban cán sự lớp để nộp bản mềm tập hợp của cả lớp theo các địa chỉ email: vpkqtkd@gmail.com và ngogiangqtkd@yahoo.com chậm nhất là thứ 4 của tuần này để Khoa chạy phần mềm kiểm tra sao chép.

2.9

12

- Chỉnh sửa Báo cáo TTTN sau khi kiểm tra sao chép (nếu vượt quá 30% giống nhau theo quy định) và in ấn để nộp quyển.

- Đối với SV không đủ điều kiện làm khóa luận, học 6 tín chỉ tự chọn.

- Thực hiện theo kế hoạch về làm Khóa luận tốt nghiệp (Với SV đủ điều kiện).

- Chỉnh sửa báo cáo sau khi kiểm tra sao chép (nếu vượt quá 30% giống nhau theo quy định).

- Tiến hành in quyển Báo cáo thực tập tốt nghiệp (tại cơ sở in ấn của Nhà trường) có đóng kèm bản Kế hoạch thực tập tốt nhiệp, Báo cáo tổng hợp thực tập tốt nghiệp đã có nhận xét, xác nhận của đơn vị thực tập và của giáo viên hướng dẫn (có chữ ký xác nhận của GVHD) tại văn phòng khoa QTKD chậm nhất là thứ 6 của tuần này.

- SV viết và hoàn thiện khóa luận sơ bộ và nộp thông qua giáo viên hướng dẫn theo kế hoạch đã đề ra.

2.10

11 -16

- Đối với SV không đủ điều kiện làm khóa luận, học 6 tín chỉ tự chọn.

- Thực hiện theo kế hoạch về làm Khóa luận tốt nghiệp (Với SV đủ điều kiện).

- SV không đủ điều kiện làm khóa luận học 6 tín chỉ tự chọn.

- SV viết, hoàn thiện khóa luận và nộp thông qua giáo viên hướng dẫn theo kế hoạch đã đề ra.

- Hoàn thiện bản tóm tắt khóa luận

4

17

Nộp bản mềm Khóa luận tốt nghiệp (định dạng bản word và pdf) để kiểm tra sao chép

Nộp bản mềm (bản word và pdf) Khóa luận tốt nghiệp và tóm tắt khóa luận cho Ban cán sự lớp để nộp bản mềm tập hợp của cả lớp theo các địa chỉ email:

vpkqtkd@gmail.com và ngogiangqtkd@yahoo.com chậm nhất là thứ 4 của tuần này để Khoa chạy phần mềm kiểm tra sao chép.

5

 

18

Chỉnh sửa KLTN sau khi kiểm tra sao chép (nếu vượt quá 30% giống nhau theo quy định) và in ấn để nộp quyển.

- GV chấm KLTN

- Chỉnh sửa KLTN sau khi kiểm tra sao chép (nếu vượt quá 30 % giống nhau theo quy định)

- Tiến hành in 02 quyển khóa luận tốt nghiệp được đóng bìa mềm (hình thức theo quy định của khoa tại cơ sở in ấn của Nhà trường), và nộp khóa luận tốt nghiệp đã có nhận xét thông qua của giáo viên hướng dẫn và xác nhận của đơn vị thực tập tại văn phòng khoa QTKD (có ký xác nhận) chậm nhất là thứ 6 của tuần này.

- Sinh viên hoàn thiện Bản cập nhật thông tin thông khóa luận theo mẫu và hướng dẫn của trợ lý giáo vụ của Khoa; nộp bản mềm cập nhật thông tin khóa luận cho Ban cán sự lớp để nộp bản mềm tập hợp của cả lớp theo các địa chỉ email: vpkqtkd@gmail.comngogiangqtkd@tueba.edu.vn chậm nhất chậm nhất là thứ 6 của tuần này

 

19-20

- SV chỉnh sửa Khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của GV phản biện

- Nộp Khóa luận tốt nghiệp cho thư viện Nhà trường theo quy định

- GV chấm KLTN

- SV hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của GV phản biện.

- SV nộp 01 quyển Khóa luận tốt nghiệp bìa cứng (hình thức theo quy định của khoa) cho thư viện Nhà trường theo quy định (có xác nhận của GVHD).

    TRƯỞNG KHOA

TS. Phạm Văn Hạnh

     

Chi tiết Quy định, hướng dẫn xin download ở ĐÂY.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN