Đề cương các môn học của Khoa QTKD áp dụng từ k19

 06/06/2022  919

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC THUỘC KHOA QTKD QUẢN LÝ

A- Các môn học thuộc bộ môn QTKD

1- Ra quyết định quản trị (download tại đây)

2- Thương mại điện tử (download tại đây)

3- Quản trị nhân lực (download tại đây)

4- Quản trị chiến lược (download tại đây)

5- Quản trị tài chính (download tại đây)

6- Quản trị doanh nghiệp (download tại đây)

7- Quản trị hành chính văn phòng (download tại đây)

8- Quản trị chất lượng (download tại đây)

9- Hệ thống thông tin quản lý (download tại đây)

10- Giao tiếp trong kinh doanh (download tại đây)

11- Quản trị công nghệ và đổi mới (download tại đây)

12- Quản trị sản xuất (download tại đây)

13- Kỹ năng quản trị (download tại đây)

14- Quản trị kinh doanh thương mại (download tại đây)

15- Khởi sự kinh doanh (download tại đây)

16- Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa (download tại đây)

17- Kinh doanh bất động sản (download tại đây)

18- Lập kế hoạch kinh doanh (download tại đây)

19- Quản trị đa văn hóa (download tại đây)

B- Đề cương các môn học thuộc bộ môn LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

1- Phân tích hoạt động kinh doanh (download tại đây)

2- E-logistics (download tại đây)

3- Logistics và vận tải quốc tế (download tại đây)

4- Quản trị logistics (download tại đây)

5- Logistics cơ bản (download tại đây)

6- Quản trị dự trữ (download tại đây)

7- Quản trị dự án (download tại đây)

8- Quản trị chuỗi cung ứng (download tại đây)

9- Quản trị mua hàng và cung ứng (download tại đây)

10- Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (download tại đây)

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN