Danh sách Cán bộ, Giảng viên

 25/01/2022  13396

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

A. Bộ môn Quản trị Kinh doanh

- Trưởng bộ môn: TSNgô Thị Hương Giang

- Phó Trưởng bộ môn: TS. Bùi Như Hiển

- Tổng số CBGV: 15

- Trình độ chuyên môn: PGS: 01; Tiến sĩ: 06; Thạc sỹ: 08

B. Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

- Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Thanh Mai

- Tổng số CBGV: 11

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 07; Thạc sỹ: 04

STT Họ và tên Số ĐT Địa chỉ email Ghi Chú
I. Bộ môn QTKD
1 TS. Ngô T. Hương Giang 0915.215.959 ngogiangqtkd@tueba.edu.vn Phó Trưởng khoa
2 ThS. La Quí Dương 0984.434.338 laquiduong@gmail.com Trợ lý công tác HSSV
3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 0978.406.608 Thuhaqtkd.vn@gmail.com  Liên Chi hội trưởng HSV
4 ThS. Nông Thị Dung 0835.753.990 nongdungqtkd@tueba.edu.vn  
5 ThS. Nguyễn Vân Anh 0916.427.916 vananhqtkdtn@gmail.com   
6 TS. Bùi Như Hiển 0985.033.568 buinhuhien@gmail.com Phó Trưởng bộ môn
7 TS. Phạm Văn Hạnh 0834.292.293 pvha112@yahoo.com  Trưởng khoa
8 TS. Hà T. Thanh Hoa 0949.330.585 hoalong07@gmail.com  Phó Trưởng khoa
9 PGS. TS. Đinh Hồng Linh 0903.468.919 dhlinh23@gmail.com  Hiệu trưởng
10 ThS. Nguyễn Đức Thu 0913.286.623 thuqtkd@tueba.edu.vn  Chủ tịch Công đoàn Khoa
11 ThS. Nguyễn Đắc Dũng 0913066900 nguyendacdung@tueba.edu.vn  Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD
12 ThS. Trần Xuân Kiên 0988.880.842 trankien@tueba.edu.vn   
13 ThS. Nông T. Minh Ngọc 0972.116.318 nongthiminhngoc@gmail.com   
14 TS. Ngô Thị Nhung 0989.324.854 ngonhungqtkd@gmail.com   
15 TS. Hoàng Thị Huệ 0912.660.588 hueqtkd@tueba.edu.vn  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức 
II Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
16 TS. Phạm T.Thanh Mai 0912.804.979 maiptt.tueba@gmail.com   
17 TS. Dương Thúy Hương 0915.969.009 duonghuongqtkd@gmail.com   
18 Th.S Đồng Văn Đạt 0912.580.135 dongvandat@gmail.com   
19 ThS. Chu Thị  Kim Ngân 0943.693.456 Chuthikimngan2907@gmail.com   
20 TS. Phạm Minh Nguyệt 0988302698 phamminhnguyetkttctn@gmail.com  Trợ lý Đảm bảo CLGD
21 TS. Đặng Trung Kiên 0985552641 dangtrungkien.vn@gmail.com  Trợ lý Đào tạo và NCKH
22 ThS. Vũ Đức Hà 0915.743.869 Vuducha@tueba.edu.vn đi học NN
23 TS. Nguyễn Thành Vũ 0911.568.898 ntvu.jL@gmail.com  Phó Viện trưởng Viện ĐT Quốc tế
24 ThS. Đoàn Huyền Trang 0982.411.366 doanhuyentrang@tueba.edu.vn  Kiêm nhiệm
25 TS. Nguyễn T.Ng Dung 0988.697.422 ngocdungtn88@gmail.com  Nghỉ không lương
26 TS. Trần Thị Hà My  0915.525.000 tranhamy.tueba@gmail.com  đi học NN
III Văn phòng      
27 Mai Thị Duyên  0984.274.472    
IV Giảng viên kiêm nhiệm ngoài trường      
28 TS. Ngô Xuân Hoàng      
29 ThS. Nguyễn Thị Thủy      

BÀI VIẾT LIÊN QUAN