Chuẩn đầu ra và khung CTĐT của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng áp dụng từ K17

 11/12/2020  7008

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng  02 năm 2020

 

 

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

(Ban hành theo Quyết định số: 146/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày  18  tháng 02  năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD)

 

CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAMME)

:

LOGISTICS VÀ QL CHUỖI CUNG ỨNG (LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMANT)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR)

:

LOGISTICS VÀ QL CHUỖI CUNG ỨNG (LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMANT)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE)

:

7340101

DANH HIỆU TỐT NGHIỆP (ACADEMIC DEGREE)

:

CỬ NHÂN (BACHELOR)

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION)

:

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

 

  1. Mục tiêu đào tạo
  • Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; khả năng sáng tạo, trách nhiệm nghề nghiệp; thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; vận dụng được những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Logistics và Chuỗi cung ứng để phát triển hoạt động này trong các tổ chức, doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

  • Mục tiêu cụ thể

1. Trang bị cho cử nhân Logistics và Quản lý chu��i cung ứng những kiến thức khoa học xã hội cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên môn cần thiết, kiến thức tin học, ngoại ngữ để phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai, vận hành và cải tiến hiệu quả hệ thống Logistics và Chuỗi cung ứng tại các tổ chức, doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

2. Trang bị cho sinh viên của ngành có kỹ năng cơ bản như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện tạo tiền đề cho việc phối hợp các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực liên quan đến Logistics và chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình kinh doanh hiện nay, có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

3. Có phẩm chất và lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân; có hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ nhằm phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

1.1. Hiểu biết các kiến thức cơ bản của khoa học xã hội như tri thức khoa học cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước, kiến thức về pháp luật, kiến thức về kinh tế chung và các quy luật của kinh tế thị trường để giải thích những vấn đề lý luận và thực tiễn trong kinh doanh.

1.2. Vận dụng kiến thức bổ trợ về luật, marketing, tài chính - kế toán, thuế để khai thác các nguồn lực và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

1.3. Có kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản để đáp ứng yêu cầu của công việc kinh doanh như hiểu biết cơ bản về máy tính; hiểu biết cơ bản về các ứng dụng thông dụng như word, excel, powerpoint; hiểu biết về mạng máy tính. Đạt chuẩn về trình độ tin học theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế &QTKD.

1.4. Nắm vững kiến thức cơ sở ngành để giải thích những vấn đề lý luận và có kiến thức thực tiễn về các hoạt động trong lĩnh vực Logisitcs và Quản lý chuỗi cung ứng.

1.5. Vận dụng kiến thức chuyên sâu về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng như: chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối, giao nhận vận tải, quản trị chiến lược, kho vận, nghiệp vụ ngoại thương, kinh doanh xuất nhập khẩu; nghiệp vụ hải quan, bảo hiểm trong vận tải đa phương thức để quản lý điều hành, giải quyết các công việc phức tạp của kinh doanh Logistics và chuỗi cung ứng.

 

 

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung phức tạp, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế &QTKD.

2.2. Các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp như: Giao tiếp, ứng xử; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tự học và sáng tạo; Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc có kế hoạch và khoa học.

2.3. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh Logistics và Chuỗi cung ứng.

2.4. Kỹ năng phân tích, thiết kế, vận hành và cải tiến các hệ thống hoặc quy trình liên quan đến Logistics và chuỗi cung ứng phục vụ cho sự phát triển bền vững.

2.5. Sử dụng được các công cụ cần thiết, những thành tựu mới về khoa học công nghệ để dẫn dắt chuyên môn, phục vụ cho công việc của cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

2.6. Kỹ năng hành chính văn phòng như: kỹ năng soạn thảo các văn bản và hồ sơ giao dịch kinh doanh cơ bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt; kỹ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng trong các cơ sở kinh doanh.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.1. Có năng lực làm việc độc lập, tư duy phản biện, có khả năng tự định hướng, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có khả năng làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, có thể chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

3.3. Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, có trách nhiệm với đơn vị công tác, cộng đồng và xã hội; ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, tận tâm, công bằng, minh bạch.

3.4. Tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của đơn vị công tác, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

III. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có đủ năng lực để có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: nhân viên hay quản lý trong công tác dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại; chuyên viên bộ phận kế hoạch, khai thác thị trường, marketing, dịch vụ khách hàng, cung ứng vật tư; nhân viên quản lý kho vận, hệ thống xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải.

Cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có triển vọng trở thành các doanh nhân hoặc các nhà quản trị cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc bộ phận, trưởng các phòng, ban tại các công ty, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực logistics hay tự thành lập và điều hành công ty riêng.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (DOWNLOAD TẠI ĐÂY)

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (DOWNLOAD TẠI ĐÂY)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN