Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Đại học ngành Logistics & QLCCU (áp dụng từ K19)

 25/01/2022  408

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày    tháng 01 năm 2022

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

(Ban hành theo Quyết định số: 92/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày  25 tháng 1 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD)

 

CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAM)

:

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMANT)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR)

:

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMANT)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE)

:

7510605

DANH HIỆU TỐT NGHIỆP (ACADEMIC DEGREE)

:

CỬ NHÂN (BACHELOR)

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION)

:

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

 

  1. Mục tiêu đào tạo
  • Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (QLCCƯ) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm nghề nghiệp; thích nghi với môi trường làm việc; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn, kiến thức thực tiễn, chủ động tiếp cận, tìm hiểu kiến thức mới trong lĩnh vực logistics và QLCCƯ nhằm phân tích, đánh giá, triển khai, vận hành và cải tiến hiệu quả hệ thống logistics và chuỗi cung ứng tại các tổ chức, doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế.

  • Mục tiêu cụ thể

PO1. Đào tạo cử nhân Logistics và QLCCƯ có kiến thức lý thuyết và thực tiễn để phân tích, đánh giá, triển khai, vận hành và cải tiến hiệu quả hệ thống logistics và chuỗi cung ứng, phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập.

 

PO2. Đào tạo cử nhân Logistics và QLCCƯ có kỹ năng để hoàn thành công việc; tự học, tự nghiên cứu để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực liên quan đến logistics và quản lý chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

PO3. Hình thành cho người học lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp, hiểu biết các giá trị đạo đức, ý thức trách nhiệm công dân; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; sức khỏe tốt; chủ động tiếp cận, tìm hiểu kiến thức mới để nâng cao năng lực và trình độ.

II. Chuẩn đầu ra

PLO1. Kiến thức

1.1. Vận dụng được kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, lý luận chính trị và hệ thống pháp luật Việt Nam vào công việc chuyên môn, nghề nghiệp và cuộc sống.

1.2. Vận dụng kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng lý luận để nghiên cứu, phát hiện, giải quyết được vấn đề trong hoạt động kinh doanh.

1.3. Áp dụng các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc trong hoạt động logistics và QLCCƯ.

1.4. Vận dụng kiến thức ngành và chuyên ngành để phân tích, đánh giá, triển khai, vận hành hệ thống logistics và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.

1.5. Phân tích được thực tiễn về hoạt động logistics và QLCCƯ.

PLO2. Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo (CTĐT) Logistics và QLCCƯ đạt được các kỹ năng sau:

2.1. Sử dụng ngoại ngữ để trình bày quan điểm, ý kiến cá nhân, xử lý các tình huống thông thường trong công việc và cuộc sống. Đạt chuẩn về ngoại ngữ theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

2.2. Giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, làm việc nhóm, tiếp cận và tìm hiểu kiến thức mới, quản lý thời gian, làm việc có kế hoạch và khoa học.

2.3. Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh logistics và chuỗi cung ứng.

2.4. Lãnh đạo, thiết kế, vận hành và cải tiến các hệ thống hoặc quy trình liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

2.5. Dẫn dắt chuyên môn, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác như: tạo lập và triển khai các hoạt động kinh doanh logistics và chuỗi cung ứng; nhận định, phát hiện và ra quyết định xử lý vấn đề phát sinh trong thực tiễn; phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng; tạo lập quan hệ và hợp tác trong công việc.

2.6. Thành thạo một số nghiệp vụ như: tổ chức cuộc họp, soạn thảo các văn bản, hồ sơ giao dịch cơ bản trong lĩnh vực logistics và QLCCƯ.

PLO3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.1. Có ý thức rèn luyện sức khoẻ để duy trì và nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu của công việc. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; có trách nhiệm đối với công việc và tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ làm việc chuyên nghiệp, chịu được áp lực và thích ứng với công việc trong điều kiện hội nhập quốc tế.

3.2. Có khả năng định hướng nghề nghiệp, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng; tự học tập, chủ động tiếp cận, tìm hiểu kiến thức mới, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy thế mạnh của bản thân.

3.3. Có khả năng tổng hợp và đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp trong lĩnh vực logistics và QLCCƯ.

3.4. Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; Có khả năng đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực logistics và QLCCƯ.

III. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1 – Nhân viên và cán bộ quản lý tại các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động về logistics và vận hành chuỗi cung ứng

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Logistics và QLCCƯ có đủ năng lực tham gia và/hoặc tự triển khai các hoạt động logistics và QLCCƯ; có thể đảm đương tốt các vị trí công việc tại các bộ phận: kinh doanh; xuất nhập khẩu; logistics và chuỗi cung ứng; kho vận, hải quan; quản lý cảng; trung tâm logistics, trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Nhóm 2 – Chuyên viên tư vấn - hoạch định chính sách

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Logistics và QLCCƯ có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về logistics và điều hành hệ thống vận tải hàng hóa địa phương và quốc gia; có thể đảm đương tốt các công việc: tư vấn viên, trợ lý phân tích, tư vấn hoạch định và xây dựng chính sách phát triển hoạt động vận tải hàng hóa của một địa phương, khu vực. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức kinh tế - xã hội về logistics và chuỗi cung ứng.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN