Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 05/12/2018  1015

BỘ MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Vài nét về Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là một bộ môn của Khoa Quản Trị Kinh Doanh thuộc Trường đại học Kinh tế & QTKD. Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn hiện nay là đào tạo, nghiên cứu và tư vấn các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, lập và phân tích dự án đầu tư và quản lý rủi ro dự án, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, về chi phi, giá thành, về tiêu thụ lợi nhuận, về tình hình tài chính; tư vấn về các hợp đồng ngoại thương trong các hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện bộ môn có 12 cán bộ, giảng viên:

 I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

- Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Thanh Mai

- Tổng số CBGV: 11

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 06; Thạc sỹ: 05

STT

Họ và tên

Số ĐT

Địa chỉ email

Ghi Chú

I

Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

1

TS. Phạm T.Thanh Mai

0912.804.979

maiptt.tueba@gmail.com 

 

2

ThS. Dương Thúy Hương

0915.969.009

duonghuongqtkd@gmail.com 

 

3

Th.S Đồng Văn Đạt

0912.580.135

dongvandat@gmail.com 

 

4

ThS. Chu Thị  Kim Ngân

0943.693.456

Chuthikimngan2907@gmail.com 

 

5

TS. Phạm Minh Nguyệt

0988302698

phamminhnguyetkttctn@gmail.com 

Trợ lý Đảm bảo CLGD

6

TS. Đặng Trung Kiên

0985552641

dangtrungkien.vn@gmail.com 

Trợ lý Đào tạo và NCKH

7

TS. Nguyễn Thành Vũ

0911.568.898

ntvu.jL@gmail.com 

Phó Viện trưởng Viện ĐT Quốc tế

8

ThS. Đoàn Huyền Trang

0982.411.366

doanhuyentrang@tueba.edu.vn 

Kiêm nhiệm

9

TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

0988.697.422

ngocdungtn88@gmail.com 

Nghỉ không lương

10

ThS. Vũ Đức Hà

0915.743.869

Vuducha@tueba.edu.vn

đi học NN

11

TS. Trần Thị Hà My 

0915.525.000

tranhamy.tueba@gmail.com 

đi học NN

 

Giảng viên kiêm nhiệm ngoài trường

12

TS. Ngô Xuân Hoàng

0912104868

 

 

II. DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC

1. Danh sách chương trình đào tạo (Xem chi tiết Tại đây).   

2. Danh sách giáo trình, tài liệu các môn học (Xem chi tiết Tại đây).  

Các môn học bộ môn đang phụ trách giảng dạy gồm:

1. Phân tích hoạt động kinh doanh

Giúp sinh viên nắm, hiểu và vận dụng được hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Vận dụng được hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Tổng quan về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng được excel hoặc các phần mềm hỗ trợ khác để phân tích, lập được các báo cáo nhân sự, tài chính, tình trạng máy móc, thiết bị...

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH KINH DOANH (Download tại đây)

2. Quản trị dự án

Giúp sinh viên nắm, hiểu được những kiến thức cơ bản về dự án đầu tư, quản trị dự án đầu tư, quá trình hình thành và soạn thảo một dự án, phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính của dự án từ đó so sánh, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp; lập tiến độ thực hiện dự án phù hợp với quy mô nguồn lực và kiểm soát dự án, quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện; Vận dụng để phân tích, soạn thảo một dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả tài chính dự án từ đó ra quyết định đầu tư chính xác; Nhận diện được các nhân tố rủi ro trong quá trình thực hiện của các dự án đã, đang và sẽ thực hiện, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Biết cách sử dụng exel và phần mềm ứng dụng khác của lập, phân tích tài chính và quản lý dự án đầu tư, các phương án kinh doanh.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN (Download tại đây)

3. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

            Giúp sinh viên nắm, hiểu về phương thức giao dịch, về hợp đồng giao dịch (trước khi ký kết, nội dung thoả thuận và thực hiện hợp đồng), các chứng từ trong giao dịch ngoại thương; Vận dụng để chuẩn bị và soạn thảo hợp đồng, lựa chọn phương thức giao dịch phù hợp trên thị trường quốc tế đối với một mặt hàng; Nhận biết được những thiếu sót trong hợp đồng ngoại thương để tránh, không mắc sai lầm khi đàm phán, giao dịch với bạn hàng; Nắm được các thuật ngữ tiếng Anh cơ bản trong giao dịch, đàm phán và trong các hợp đồng ngoại thương, hỗ trợ cho việc học  môn học tiếng Anh chuyên ngành.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG (Download tại đây)

 Hoạt động nghiên cứu của bộ môn:

Đề tài đã thực hiện:

1. Ths. Đồng Văn Đạt

TT

Tên đề tài /lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước/Bộ/ngành…)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tác động của tín dụng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2003

Bộ

Thư ký

2

Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2006

Bộ

Chủ nhiệm

3

Giải pháp kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên

2011

Bộ

Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 

Tỉnh

Ủy viên

 

Sách, giáo trình đã xuất bản:

1. Đồng Văn Đạt (2010) Giáo trình Phân tích Hoạt động kinh doanh.

2. Trần Quang Huy, Đồng Văn Đạt, Đỗ Thị Bắc. Thương mại hóa và Marketing sản phẩm nông nghiệp. NXB Nông nghiệp, 2004

3. Nguyễn Thị Oanh, Đồng Văn Đạt,Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp. NXB Nông nghiệp, 2004.

4. Nguyễn Công Giáo, Nguyễn Thị Minh Thọ, Trần Quang Huy, Đồng Văn Đạt, Phạm Hoàng Tam, Nguyễn Văn Tùng. Những vấn đề cơ bản về Hợp tác xã và chiến lược mới. NXB Nông nghiệp, 2005

2. Ts. Phạm Thị Thanh Mai

TT

Tên đề tài /lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước/Bộ/ngành…)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Phân tích và Quản lý dự án đầu tư theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học.

2007

Cơ sở

Chủ nhiệm

2

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Phân tích hoạt động kinh doanh theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học.

2009

Cơ sở

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 

Tỉnh

Thư ký

4

Nghiên cứu phương án tối ưu hoá các nguồn cung cấp năng lượng đáp ứng nhu cầu với tham chiếu đặc biệt về tiềm năng của năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

 

Đại học

Chủ nhiệm

* Một số bài báo đăng ở tạp chí khoa học chuyên ngành:

1. “Tiêu chí an ninh năng lượng quốc gia” Số 52+53, tháng 5/2009, tạp chí Năng lượng Việt Nam.

3. Ths. Dương Thị Thuý Hương

TT

Tên đề tài /lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước/Bộ/ngành…)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

2009

Cơ sở

Chủ nhiệm

2

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn học Phân tích và quản lý dự án đầu tư

2010

Cơ sở

Chủ nhiệm

3

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học

2010

Cơ sở

Tham gia


BÀI VIẾT LIÊN QUAN