Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo

 07/05/2021  609

Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo

- Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo QTKD Tổng hợp năm 2014, chi tiết tại đây

- Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo QTKD Tổng hợp năm 2017, chi tiết tại đây

- Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo QTKD Tổng hợp năm 2019, chi tiết tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN