Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019

 30/09/2018  214

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018-2019

            Năm học 2017 – 2018 đã kết thúc, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên khoa QTKD nhằm khẳng định những thành tích và những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi xin thay mặt cho BCN khoa QTKD báo cáo trước hội nghị CNVC Khoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Báo cáo gồm hai phần

  • Phần I: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
  • Phần II: Phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của khoa QTKD năm học 2018-2019

(Xem chi tiết báo cáo tải xuống tại đây)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN