Bản mô tả Chương trình đào tạo Đại học chính quy ngành Quản trị Kinh doanh thương mại - K15

 03/11/2020  232
 

 

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 (Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày …  tháng … năm 2018

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh)

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành: 7340101

Hình thức đào tạo: Chính quy

Chương trình đối sánh:

Văn bàng tốt nghiệp: Cử nhân

Thông tin kiểm định CTĐT: Trường đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng theo Quyết định số: 117/QĐ-HĐKĐCLGD ngày 12 tháng 12  năm 2017 của Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam.

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

1. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học

3. Thang điểm, quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thang điểm: Theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

  • Quy trình đào tạo: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh.

Điều kiện tốt nghiệp:

Điều kiện chung: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh.

Điều kiện của chương trình đào tạo: Không.

4. Mục tiêu đào tạo

4.1. Mục tiêu chương trình

Đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh Thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, vận dụng thành thạo những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu nhằm phục vụ sự phát triển các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, tổ chức kinh tế - xã hội ở các địa phương, đặc biệt khu vực trung du miền núi phía Bắc.

4.2. Chuẩn đầu ra

Chi tiết xin xem trong file đính kèm


BÀI VIẾT LIÊN QUAN